عزت نفس
  • انسان موجودی اجتماعی است. دوست دارد محبت کند و محبت ببیند. دیگران برای ما مهم هستند چون با آن ها معاشرت و ...

    انسان موجودی اجتماعی است. دوست دارد محبت کند و محبت ببیند. دیگران برای ما مهم هستند چون با آن ها معاشرت و ارتباط داریم. در کنار آن ها زندگی میکنیم .ما دوست داریم لحظات زیبایمان را در کنار دیگرانی که د ...

    بیشتر بخوانید
  • افرادی که کمبود عزت نفس دارند، نمی توانند به راحتی از کنار خطاها و اشتباهات خود بگذرند. همانطور که در گذش ...

    افرادی که کمبود عزت نفس دارند، نمی توانند به راحتی از کنار خطاها و اشتباهات خود بگذرند. همانطور که در گذشته گفتیم درس نگرفتن از اشتباهات و شکستها و استفاده نکردن از تجربیات گذشته، خطای بزرگی است. اما ...

    بیشتر بخوانید